Statut

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 "Słoneczko" w POLKOWICACH

§ 1

 1. Przedszkole Miejskie nr 2 „Słoneczko” w Polkowicach, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną:
  1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  2. przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego;
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy 11-go Lutego 18 w Polkowicach.
 3. Przedszkole jest 6 oddziałowe ( 5 oddziałów w budynku na ul. 11-go Lutego 18 w Polkowicach i 1 oddział przedszkolny zlokalizowany w innym miejscu -   Trzebcz 8).
 4. Przedszkole prowadzi oddziały ogólnodostępne.
 5. Organem prowadzącym jest Gmina Polkowice. Organ prowadzący nadaje przedszkolu imię.
 6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
 7. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczko” w Polkowicach.
 8. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczko”

ul. 11 go Lutego 18

59-101 Polkowice

tel. 76749 73 73  fax. 76 746-21-05

NIP: 692-10-63- 205      REGON 390505568

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: