Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 2  „Słoneczko” w Polkowicach

Na podstawie art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

I. Nazwa reprezentacji rodziców:

1. Reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola przyjmuje nazwę Rady Rodziców  Przedszkola Miejskiego nr 2 w Polkowicach .

II. Cele i zadania Rady Rodziców:

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
- organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagana i realizacji celów i zadań statutowych przedszkola,
- gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
- zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka.

III. Organizacja działań ogółu rodziców i Rady Rodziców:

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców przedszkola jest zebranie rodziców grupy.
2. Zebranie rodziców grupy wybiera spośród siebie „grupową radę rodziców” składającą się z trzech osób.
3. Zebranie rodziców grupy wybiera jednego przedstawiciela tej rady do Rady Rodziców przedszkola.
4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie prezydium (zarząd) jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.
5. Prezydium (zarząd) Rady Rodziców składa się z co najmniej 3 członków – tak, by można było wyłonić przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania się na swym pierwszym posiedzeniu.
6. Prezydium Rady Rodziców – spośród członków Rady – może tworzyć komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.
7. Kadencja Rady Rodziców trwa od 1 września do dnia 30 września następnego roku.

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców:

1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
2. Uchwały są protokołowane przez sekretarza prezydium Rady Rodziców.

V. Tryb przeprowadzania wyborów do grupowych rad rodziców i do Rady Rodziców:

1. Wybory do grupowej Rady Rodziców przedszkola oraz wybory przedstawicieli do Rady Rodziców przedszkola odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus jeden głos spośród uczestników zebrania wyborczego.
4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu.

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców:

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym momencie na wniosek 3 członków Rady Rodziców lub dyrektora przedszkola.
3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.
4. Zebrania rodziców poszczególnych grup mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, Rady Rodziców lub wychowawcy.
5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
- wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
- sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
- informacja dyrektora przedszkola o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
- plenarna dyskusja programowa,
- wolne głosy i wnioski,
- wybory nowych organów Rady Rodziców.

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców:

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
- ze składek rodziców,
- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji,
- innych.
2. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności przedszkola.
3. Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców.
4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Radę Rodziców.
5. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych źródeł na następujące cele:
- dofinansowanie imprez i zabaw,
- sfinansowanie niektórych zajęć pozaprogramowych,
- zakup środków dydaktycznych,
- pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
- inne uzasadnione cele.
6. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika.
7. Zasady rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: