Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 "Słoneczko" w Polkowicach


Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby dorosłe upoważnione oświadczeniem rodziców.
W sporadycznych przypadkach na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców o odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka , może ono być odebrane przez osobę nieletnią, która ukończyła 14 rok życia.
Opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola i z przedszkola sprawują rodzice opiekunowie prawni bądź inne upoważnione osoby, zapewniając dzieciom pełne bezpieczeństwo.
Rodzice zobowiązani są do podawania aktualnych numerów telefonów oraz zmian dotyczących adresu zamieszkania.
Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni.
W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
Dziecko winno być przyprowadzone do przedszkola w godzinach od 6.00 do 8.00
Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na temat stanu zdrowia.
Po długotrwałej chorobie, lub przebytej chorobie zakaźnej rodzic zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść
z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
W przypadku telefonicznej prośby rodzica - upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych.
Odbiór dziecka nastęod godziny 14.15 do 16.30.
Nauczyciel, osoba sprawująca dyżur w szatni powinien wiedzieć ktodziecko z przedszkola.
Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor. Prośba jednego z rodziców dotycząca nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30.
W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola - sytuacje losowe rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić
o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policją
Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych.
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców.
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

 


Source URL: http://pm2.polkowice.pl/strona/o-nas-procedury/838-procedura-przyprowadzania-i-odbierania-dzieci-z-przedszkola-miejskiego