Międzyprzedszkolny konkurs fotograficzny "Jestem bajkową postacią.”

Na ulicy stoi sześć postaci z bajek.

Regulamin międzyprzedszkolnego  konkursu  fotograficznego

          dla dzieci i rodziców „Jestem bajkową postacią.”

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczko”

Ul. 11 Lutego 18

Polkowice 59-100

Tel. 76 749 73 73

2. Osoby odpowiedzialne:

Dagmara Kozłowska

Anna Pasek

3. Konkurs fotograficzny skierowany jest dla dzieci i rodziców ze wszystkich

przedszkoli na terenie Polkowic.

4. Konkurs będzie trwał:

Od 11.10.2022 r. do 31.10 2022 r.

5. Celem konkursu jest:

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci,

-popularyzowanie literatury dziecięcej,

-rozbudzanie kreatywności i twórczej inwencji dziecka,

- rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców,

- zachęcanie do wspólnego spędzania czasu,

- zacieśnianie więzi rodzinnych.

2. Temat konkursu:

Ten konkurs adresowany jest dla dzieci, które lubią wcielać się w bohaterów znanych bajek. Wystarczy przebrać się za ulubioną postać z bajki, zrobić zdjęcie w przebraniu oraz nadać tytuł fotografii.

3. Zasady  konkursu:

1. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć 1 fotografię, której nada tytuł. Prace w formie papierowej o minimalnych wymiarach 15/20 cm należy dostarczyć do sekretariatu Przedszkola Miejskiego nr 2 „Słoneczko.”

2. Do zdjęć należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiek uczestnika, nazwę  placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu.

3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani do 4.11.2022 r. na stronie internetowej przedszkola.

4. Wystawa pokonkursowa będzie udostępniona na stronie internetowej przedszkola.

4. Ocena prac konkursowych:

1. Jury konkursu dokona oceny prac pod względem artystycznym i tematycznym.

2. Wyłonione zostaną 3 nagrody główne i wyróżnienia.

3. Postanowienia komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

5. Postanowienia końcowe:

1. Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć i danych osobowych na potrzeby konkursu

2. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie !!!

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w międzyprzedszkolnym konkursie fotograficznym „Jestem bajkową postacią” organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczko” w Polkowicach

I. Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, wiek, grupa)

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres przedszkola)

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora konkursu w publikacjach dotyczących konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

IV. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatora konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/


Source URL: http://pm2.polkowice.pl/strona/881-miedzyprzedszkolny-konkurs-fotograficzny-jestem-bajkowa-postacia