Regulaminy i procedury
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

z Przedszkola Miejskiego nr 2 "Słoneczko" w Polkowicach

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby dorosłe upoważnione oświadczeniem rodziców.
 2. W sporadycznych przypadkach na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców
  o odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka , może ono być odebrane przez osobę nieletnią, która ukończyła 14 rok życia.
 3. Opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola i z przedszkola sprawują rodzice opiekunowie prawni bądź inne upoważnione osoby, zapewniając dzieciom pełne bezpieczeństwo.
 4. Rodzice zobowiązani są do podawania aktualnych numerów telefonów oraz zmian dotyczących adresu zamieszkania.
 5. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni.
  W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 6. Dziecko winno być przyprowadzone do przedszkola w godzinach od 6.00 do 8.00
 7. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 8. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 9. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 10. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na temat stanu zdrowia.
 11. Po długotrwałej chorobie, lub przebytej chorobie zakaźnej rodzic zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 12. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść
  z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 13. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 14. W przypadku telefonicznej prośby rodzica - upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych.
 15. Odbiór dziecka nastęod godziny 14.15 do 16.30.
 16. Nauczyciel, osoba sprawująca dyżur w szatni powinien wiedzieć ktodziecko z przedszkola.
 17. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor. Prośba jednego z rodziców dotycząca nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 18. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30.
 19. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola - sytuacje losowe rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 20. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić
  o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policją
 21. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 22. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych.
 23. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
 24. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców.
 25. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

 


 

Regulamin organizacji  wycieczek  i imprez

w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Polkowicach

Podstawa prawna:

 

 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516);

 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69);

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz. 358);

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r., Nr 12, poz. 67 z późn. zm.);

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 z późn. zm.);

6. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

 

REGULAMIN

 

1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności wychowanków, wymaganych podczas wycieczki (imprezy).

2. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno -­turystycznego.

3. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym                                                            i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami (w przypadku dzieci przedszkolnych z ich rodzicami lub opiekunami) w zakresie:

· celu wycieczki,

· trasy i terminów postojów,

· zwiedzanych obiektów,

· harmonogramu,

· regulaminu zachowania wychowanków podczas wycieczki.

4. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na wyjazd, uwzględniającą również brak przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału dziecka                  w wycieczce.

5. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.  Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są kierownik wycieczki oraz opiekunowie. Opieka ich ma charakter ciągły.

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi.

7. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

8. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem NNW.

9. Kierownika  wycieczki krajoznawczo-turystycznej wyznacza dyrektor spośród nauczycieli zatrudnionych w naszej placówce.

10. Do podstawowych obowiązków kierownika należy:

· opracowanie dokumentacji wycieczki, którą zatwierdza dyrektor

· karta wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników po 2     egzemplarze

· pisemne zgody rodziców;

· deklaracja w sprawie ochrony i życia wychowanków w czasie wycieczki

· opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników;

· zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

· zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania;

· określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki                  i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;

· nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;

· organizacja transportu, wyżywienia

· organizacja zadań wśród uczestników;

· dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki, imprezy;

· podsumowanie, ocena i rozliczenie wycieczki po jej zakończeniu.

1. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele, pracownicy obsługowi placówki lub,                      w uzgodnieniu z dyrektorem, rodzice dzieci biorących udział w wycieczce.

2. Do podstawowych czynności opiekuna należy:

3. sprawowanie opieki nad wychowankami;

4. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;

5. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

6. nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań;

7. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

8. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia                                                              i biletów wstępów. Wydatki z tego tytułu pokrywają pozostali uczestnicy wycieczki.

9. Zgodę na wyjazdy, tzw. „zielone przedszkola" wydaje dyrektor przedszkola po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

10. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce, w dokumentach nadzoru pedagogicznego. Wzór dokumentacji w załącznikach do Regulaminu.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, Statutu Przedszkola oraz rozporządzeń MENiS: w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 

DEKLARACJA
w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach

 

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami                                   i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece w czasie wycieczki do ........................................................... organizowanej przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Polkowicach w dniach:
…………………………………..…………………………….........................

Oświadczam, że:

· z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci,

· zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków kierownika wycieczki/opiekuna wycieczki*

 

Przyjmuje do wiadomości i ścisłego przestrzegania

………………………………………………………………………..
podpis

Polkowice , dn. …………………………………………………..

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

.....................................................
.....................................................
(Imię i nazwisko rodzica)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................................……………

PESEL.......................................................w wycieczce do .........................................................., która odbędzie się w terminie .................................. .
Wyrażam również zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją                       i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka, przez kierownika lub opiekunów w czasie wycieczki.
Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, którego program i regulamin poznałem.

Polkowice, dn. …………………………………….

…………………………………………………………….